โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R และ R Commander”

วันที่ประกาศข่าว : 7 เมษายน 2561 แหล่่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
“การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R และ R Commander”
ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561
ณ ห้อง 35411 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 35)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

ลงทะเบียนสมัครอบรมได้ที่ 
www.uniserv.rbru.ac.th/stat

รายละเอียดการชำระเงิน 
ค่าลงทะเบียน    คนละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี (เงินรับฝาก)” 
บัญชีเลขที่ 178-1-48958-7  สาขาสี่แยกเขาไร่ยา 
ภายในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 หากชำระเงินเป็นกลุ่มกรุณาแจ้งรายชื่อผู้ลงทะเบียนให้ทราบด้วย  และโปรดส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่ Email : uniserv@rbru.ac.th

ทั้งนี้ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง หรือตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน  
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์การอบรมของผู้เข้าชำระเงิน ตามลำดับวันเวลาในการชำระเงิน

พบปัญหาติดต่อ อาจารย์ภัทร ศรีสรวล โทร. 089-136-6632
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี