สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) ด้านบริการวิชาการ

วันที่ประกาศข่าว : 15 มิถุนายน 2561 แหล่่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) ด้านบริการวิชาการ

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 35201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อาจารย์นคร เผือกนำผล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) ด้านการบริการวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.(เกียรติคุณ) ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยเนื้อหาการบรรยายในครั้งนี้เนื้อหาจะเกี่ยวกับเรื่อง "การบริการวิชาการเพื่อการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาพื้นที่" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการบริการวิชาการ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้การให้บริการวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

ข่าว : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
pr.rbru@rbru.ac.th โทร.0-3931-9111