ข่าว/เหตุการณ์สำคัญ

ประกาศ เรื่อง เช่าพื้นที่ให้บริการรถกอล์ฟ ครั้งที่ 2 ...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้เช่าพื้นที่ เพื่อให้บริการร้านจำหน่ายอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี ภายในอาคารของมหาวิทย...

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับนายอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ในเรื่องการทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เข้าร่วมประชุม “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และน...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Chanthaburi Fruit Hub...

การประมูลให้เช่าพื้นที่ เพื่อให้บริการร้านจำหน่ายกาแฟสด ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี...

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับธนาคารออมสินจัดกิจกรรมนำเสนอโครงการย่อยในโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563...

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นำน้ำดื่มร่วมบริจาคให้กับผู้ประสบภัยไฟป่าและเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ณ อบต ขุนซ่อง และ สวนป่...

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ร่วมเป็นเครือข่ายหนุนเสริมงานวิชาการ กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์...

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ร่วมเป็นเครือข่ายหนุนเสริมงานวิชาการ กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์...

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 (ปรับปรุง 11 ต.ค. 2561)...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ รองอธิการบดีที่กำกับงานพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมกับสถาบันพัฒนาองค์ก...

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ....

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เสริมทัพสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมสนับสนุนในกิจกรรมของสภาขบวนองค์กรชุมช...

สำนักบริการวิชาการและคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที...

1 2 3 4 5 6 >>

ข่าวประกวดราคา

1 2 3 4 5 6 >>

อบรมสัมมนา

ไม่มีข้อมูล

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับจำนวนวันที่ 13 กันยายน 2561

รายงานประจำปี

งานประกันคุณภาพ

หลักสูตรอบรม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) เลขที่ 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 081-811-3048 , 039-319111 ต่อ 11400