ประวัติสำนักบริการวิชาการ

เดิมมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีวิสัยทัศน์ คือ “เป็นอุทยานการเรียนรู้ (Learning park) ที่ทันสมัยแห่งอนุภาคตะวันออก ที่มุ่งเน้นการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล เพื่อสร้างชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน” และมีพันธกิจด้านการศึกษาที่ต้องให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทั้งภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและองค์กรหรือสถาบันศาสนา เพื่อให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ที่มุ่งการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551-2555 เน้นความสามารถในการเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงนำความรู้ไปใช้ให้ประชาชนคนไทยนำไปปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ให้ความหมายของการศึกษาว่า เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องชีวิต (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547 : 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเป็นสถาบันอุดมศึกษาสำหรับท้องถิ่นที่มีพันธกิจในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทั้งภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน และองค์กรหรือสถาบันศาสนา และประเด็นยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานความต้องการของชุมชน

การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจะสามารถตอบสนองต่อความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติและรองรับภารกิจการให้บริการวิชาการแก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องจัดตั้งสำนักบริการวิชาการให้เป็นหน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริมและประสานงานการบริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านต่างๆ ทั้งในด้านการฝึกอบรมแบบให้เปล่า และการเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการวิชาการ ที่จัดให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการผ่านสื่อประเภทต่างๆ

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2552 มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งสำนักบริการวิชาการ โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีให้สำนักบริการวิชาการเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป และ ได้มีคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 12/2562 เรื่อง แต่งตั้ง อาจารย์สุทธินันท์ โสตวิถี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562 ปัจจุบันสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักบริการวิชาการ ตั้งอยู่ที่บริเวณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36)

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับจำนวนวันที่ 13 กันยายน 2561

รายงานประจำปี

งานประกันคุณภาพ

หลักสูตรอบรม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) เลขที่ 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 081-811-3048 , 039-319111 ต่อ 11400