กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ

กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

  ประกาศหลักเกณฑ์การจัดหาและจัดสรรรายได้จากการบริการวิชาการ พ.ศ. 2562 (90:10) ***

  ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552

  ระเบียบ ฯ ว่าด้วย ข้อกำหนดจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2563

  คู่มือจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

  คู่มือจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

  การกำหนดความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็น สำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. 2558

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วยการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2559

  แนวปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงินรายได้อื่นๆ พ.ศ.2555

  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การบริหารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมริมกรีน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. 2553

  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549

  ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การรับจ่ายรายได้ในการจัดการบริการที่เกิดจากการปฏิบัติตามภารกิจของสถาบัน พ.ศ. 2543

  แนวทางปฏิบัติการเชิญวิทยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับจำนวนวันที่ 13 กันยายน 2561

รายงานประจำปี

งานประกันคุณภาพ

หลักสูตรอบรม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) เลขที่ 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 081-811-3048 , 039-319111 ต่อ 11400