แผนสำนักบริการวิชาการ

แผนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 5 ปี พ.ศ.2560-2564 ประจำปีงบประมาณ 2561

  แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579


แผนสำนักบริการวิชาการ


  แผนแม่บทสำนักบริการวิชาการ พ.ศ. 2560 - 2564จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับจำนวนวันที่ 13 กันยายน 2561

รายงานประจำปี

งานประกันคุณภาพ

หลักสูตรอบรม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) เลขที่ 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 081-811-3048 , 039-319111 ต่อ 11400