ยุทธศาสตร์

สำนักบริการวิชาการได้มีการจัดทำแผนแม่บทสำนักบริการวิชาการ พ.ศ. 2560-2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน และเพื่อให้ยุทธศาสตร์ของสำนักบริการวิชาการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้


ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาท้องถิ่น


ยุทธศาสตร์ที่ 2

การยกระดับคุณภาพการศึกษา


ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ


ยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนางานบริการวิชาการสู่การสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับจำนวนวันที่ 13 กันยายน 2561

รายงานประจำปี

งานประกันคุณภาพ

หลักสูตรอบรม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) เลขที่ 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 081-811-3048 , 039-319111 ต่อ 11400