ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ส่งเสริมและสนับสนุนการกระ จายงานวิชาการสู่ส่วนงานที่ เกี่ยวข้องซึ่งมีความเชี่ยวชาญ เฉพาะทาง

กลยุทธ์

1. พัฒนาบริการวิชาการแบบมีส่วน ร่วมบนฐานความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น

เป้าประสงค์

1. ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมที่ดึงดูดหน่วยงานและนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมใน การให้บริการวิชาการ
2. สนับสนุนมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน (RBRU learning center) เพื่อการเรียนรู้ ตลอดชีพ
3. พัฒนาหลักสูตรภายในและ หลักสูตรภายนอก โดยเน้นการฝึกอบรมระยะสั้น ให้แก่ชุมชน ในการ ประกอบอาชีพ
4. ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่สื่อความรู้แก่ชุมชน


ยุทธศาสตร์ที่ 2

บูรณาการด้านบริการวิชาการ อย่างครบวงจร โดยมุ่งสืบสานโครงการตามแนวพระราชดําริ

เป้าประสงค์

1. ส่งเสริมและสํารวจงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
2. ส่งเสริมให้บุคลากรศิษย์เก่า และชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากสํานักบริการ วิชาการ
3. เรียนรู้ร่วมกับชุมชน หาความต้องการ เพื่อให้บริการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ตามแนวพระราชดําริอย่างยั่งยืน


ยุทธศาสตร์ที่ 3

สร้างและพัฒนาเครือข่ายความ ร่วมมือกับทุกภาคส่วนตาม พันธกิจหลักของ มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์

1. แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรใน และต่างประเทศ
2. เพิ่มและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วย ตนเอง

เป้าประสงค์

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้ังภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน สถาบันการศึกษาทั้งภายในและนอกประเทศ เพื่อการบริการวิชาการในลักษณะบูรณาการร่วมกัน 3. ประสานงานระหว่าง ผู้วิจัยกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนําไปต่อยอดและขยายผล 4. ผลักดันการบริการวิชาการในลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน


ยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนาการบริหารงานบริการ วิชาการ และการสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

1. ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงรุกโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. จัดกิจกรรมสร้างรายได้จากการบริการวิชาการร่วมกับภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
3. ระบบบริหารจัดการต่อยอดงานวิจัยอย่างบูรณาการให้เกิดมูลค่าและประสิทธิภาพ สูงสุด
4. จัดกิจกรรมแสวงหารายได้จากการให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อการพึ่งพา ตนเอง


ยุทธศาสตร์ที่ 5

เป็นศูนย์กลางข้อมูลแบบ เบ็ดเสร็จด้านการบริการวิชาการของภาคตะวันออก

เป้าประสงค์

1. บูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อให้บริการวิชาการ ตามความต้องการของชุมชน และสังคม
2. พัฒนาฐานข้อมูลวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ
3. เพิ่มและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง
4. นําเอาความรู้ทางวิชาการท้ังในรูปของงานวิจัยและอื่นๆ ท่ีเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับจำนวนวันที่ 13 กันยายน 2561

รายงานประจำปี

งานประกันคุณภาพ

หลักสูตรอบรม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) เลขที่ 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 081-811-3048 , 039-319111 ต่อ 11400