โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงานบริการวิชาการ

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 9 กันยายน 2559

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) เลขที่ 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 081-811-3048 , 039-319111 ต่อ 11400