ปรัชญา/ วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ ยุทธศาสตร์

ปรัชญา

ให้บริการวิชาการและนำวิชาการออกแก่สังคม สืบสานแนวพระราชดำริ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคตะวันออกสู่สากล ด้วยคุณาพและบริการ

วิสัยทัศน์

มุ่งมันให้บริการวิชาการ ตอบสนอง ความต้องการของชุมชนและสังคมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้วยการจัดการที่มีคุณภาพ

พันธกิจ

1. การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและนานาชาติ

2. สนับสนุนและส่งเสริมคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง แล้วนำทักษะและประสบการณ์กลับมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

3. สร้างเครือข่ายแห่งการร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชนเพื่อร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพึ่งพาตนเอง

4. สืบสานแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

5. บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงรุกโดยยึดหลักธรรมภิบาลและโปร่งใส

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับจำนวนวันที่ 13 กันยายน 2561

รายงานประจำปี

งานประกันคุณภาพ

หลักสูตรอบรม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) เลขที่ 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 081-811-3048 , 039-319111 ต่อ 11400