ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

1.    เอกสารรับรองการเป็นที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

2.    สรุปข้อมูลที่ปรึกษา มรภ.รำไพพรรณี (แนบประชุม กบ. มหาวิทยาลัย)
3.    พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

 

เอกสารสรุปเนื้อหาที่ปรึกษา

1. คู่มือแนวทางการคัดเลือกและว่าจ้างที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

2. ตัวอย่างหนังสือเชิญชวนและ TOR

3. ตัวอย่างสัญญาที่ปรึกษา

4. ตัวอย่างข้อเสนอทางด้านเทคนิค

5. สรุปแนวทางการรับทำงานเป็นที่ปรึกษา

6. การจ้างที่ปรึกษา ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560

7. หลักเกณฑราคากลางการจ้างที่ปรึกษา 1

8. หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา 2

9. ข้อมูลการบริการของที่ปรึกษา

10. ข้อมูลสาขาของที่ปรึกษา

11. ข้อมูลความเชี่ยวชาญของที่ปรึกษา

12. หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน | คุณสมบัติ ระดับ และสาขาการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

13. ค้นหารายชื่อที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียน จากเว็บไซต์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

 

ตัวอย่างการจ้างที่ปรึกษา

1. ตัวอย่าง หลักเกณฑ์ และแนวทางการจ้างที่ปรึกษาสำหรับ แผนงาน/โครงการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. ตัวอย่าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรม ประยุกต์ใช้นวัตกรรมต่อยอดผลิตภัณฑ์  ภายใต้โครงการการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ส่วนบริการธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

3. ตัวอย่าง หลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย  

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560

3. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

4. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560

5. ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเรื่อง การกำหนดจรรยาบรรณที่ปรึกษา วิธีการและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

  

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

1. ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

2. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

3. กระทรวงการคลัง

4. กรมบัญชีกลาง

5. กรมสรรพากร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับจำนวนวันที่ 13 กันยายน 2561

รายงานประจำปี

งานประกันคุณภาพ

หลักสูตรอบรม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) เลขที่ 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 081-811-3048 , 039-319111 ต่อ 11400