โครงการบริการวิชาการแบบจัดหารายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่

โครงการ

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินงาน

จำนวน(คน)

ค่าลงทะเบียน

รายละเอียดเพิ่มเติม

1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์คุณสมบัติของดินและน้ำใช้ในทางการเกษตรในเขตภาคตะวันออก

คณะวิทย์

ม.ค.-มี.ค.63

100

300

link

2

โครงการหลักสูตรการสร้างสื่อ Infographic Presentation
เพื่อการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล

สำนักบริการวิชาการ

ม.ค.-ส.ค.63

40

1,000

link

3

โครงการการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ระดับ 1 (หลักสูตรประกาศนียบัตร ครูสอนว่ายน้ำ ระดับพื้นฐาน 1.1-1.3)

คณะครุศาสตร์

8-12ก.พ.63

60

3,900

link

4

โครงการการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยเกมกระดาน (Board Game) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การศึกษา 4.0

คณะครุศาสตร์

28-29 มี.ค.63

100

1,000

link

5

โครงการศึกษาอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรแกนนำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร "การเสริมสร้างขีดความสามารถสำหรับผู้นำชุมชนในยุคไทยแลนด์ 4.0"

บัณฑิตวิทยาลัย

มี.ค.-เม.ย.63

50

3,500

link

6

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ (สุยจันท์ 2020) กิจกรรมที่ 1 การประเมินคุณภาพเพชรเบื้องต้น

คณะอัญมณีศาสตร์ฯ

พ.ค.-มิ.ย.63

10

2,000

link

กิจกรรมที่ 2 การผลิตเครื่องประดับด้วยเทคนิคลงยาสีร้อน

พ.ค.-มิ.ย.63

10

1,500

กิจกรรมที่ 3 การผลิตเครื่องประดับด้วยยูวีเรซิ่น

พ.ค.-มิ.ย.63

20

1,000

กิจกรรมที่ 4  การผลิตเครื่องประดับเซรามิกด้วยเทคนิคการกดขึ้นรูป

พ.ค.-มิ.ย.63

15

1,500

7

โครงการการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางการบัญชี (CPD) "ก้าวทันมาตรฐานการบัญชี" ครั้งที่ 9 และครั้งที่ 10

คณะวิทยาการจัดการ

พ.ค.-ส.ค.63

100

1,000

link

8

โครงการการจัดการเรียนการสอนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง

สำนักวิทยบริการฯ

เม.ย.63

60

2,500

link

9

โครงการการจัดการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนมีการวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณด้วยวิทยาการคำนวณ

สำนักวิทยบริการฯ

เม.ย.63

60

2,500

link

10

โครงการการจัดการข้อมูลโดยใช้สถิติเพื่อการวิจัย ด้วยโปรแกรมประยุกต์

คณะวิทย์

เม.ย.-พ.ค.63

30

2,500

link

11

โครงการการประชุมวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ศึกษาในระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2

คณะวิทย์

เม.ย.-มิ.ย.63

50

400

link

12

โครงการการสร้างทีมแอโรบิกเพื่อการแข่งขัน

สำนักบริการวิชาการ

เม.ย.-มิ.ย.63

50

2,000

link

13

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตาม ว 21 สายงานการสอน

สำนักบริการวิชาการ

เม.ย.-มิ.ย.63

100

1,500

link

14

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจาะลึกขั้นตอนการวิจัยในชั้นเรียนพร้อมเทคนิคการวิเคราะห์คุณภาพของนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างมืออาชีพ

สำนักบริการวิชาการ

เม.ย.-มิ.ย.63

30

2,000

link

15

โครงการพัฒนาศักยภาพทางการเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐในการบริหารการเงินและทรัพย์สิน

คณะวิทยาการจัดการ

มิ.ย.63

100

1,200

link

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
โทรศัพท์ 039 319 111 ต่อ 11400 , 08 1811 3048 , 08 6364 5163
อีเมล์ uniserv@rbru.ac.th
เว็บไซต์ www.uniserv.rbru.ac.th
facebook fanpage : https://web.facebook.com/UniservRBRU


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับจำนวนวันที่ 13 กันยายน 2561

รายงานประจำปี

งานประกันคุณภาพ

หลักสูตรอบรม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) เลขที่ 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 081-811-3048 , 039-319111 ต่อ 11400