หลักสูตรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 2561 (คูปองครู 2561)

หน่วยพัฒนาครู สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รหัสหน่วย 1422116000515
ผู้ประสานงาน นายไพศาล โยมญาติ  โทร.
081-811-3048 , 039-319111 ต่อ 11400 , 11490  อีเมล uniserv@rbru.ac.th

ลำดับ

หลักสูตร

วิทยากร

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

1

รหัส 612291027
หลักสูตร  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนด้วยระบบ
mobile learning สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 ดร.ภูวดล  บัวบางพลู
 ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช

 ดร.ภูวดล  บัวบางพลู
 นายนพเดช  อยู่พร้อม

1,800

2

รหัส 612291025
หลักสูตร  การพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการสอนแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม(
Augmented Reality : AR) ขั้นพื้นฐาน สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 ดร.ภูวดล  บัวบางพลู
 ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช

 ดร.ภูวดล  บัวบางพลู
 นายนพเดช  อยู่พร้อม

1,800

3

รหัส 612291026
หลักสูตร  การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบปฏิพันธ์ด้วยเทคโนโลยี
Captivate สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 ดร.ภูวดล  บัวบางพลู
 ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช

 ดร.ภูวดล  บัวบางพลู
 นายนพเดช  อยู่พร้อม

1,800

4

รหัส 612291029
หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนระบบ
e-Learning ด้วย Moodle สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 ดร.ภูวดล  บัวบางพลู
 ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช

 ดร.เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์
 นายธีรวุฒิ  สุทธิประภา

 

1,800

5

รหัส 612291028
หลักสูตร  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ด้วย
INFOGRAPHIC สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ดร.ภูวดล  บัวบางพลู
ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช

 ดร.เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์
 นายธีรวุฒิ  สุทธิประภา

 

1,800

6

รหัส 612291013
การพัฒนาทักษะการสอนสำหรับครูวิชาวิทยาการคำนวณด้วยโปรแกรมประยุกต์แสครชสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

ผศ.ดร.เดชาวุฒิ วานิชสรรพ์
อาจารย์นที  ยงยุทธ

ผศ.ดร.เดชาวุฒิ วานิชสรรพ์
อาจารย์นที  ยงยุทธ

3,000

7

รหัส 613011065
หลักสูตรการพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สู่
STEM/STEAM

นายชาญ เถาวันนี
ผศ.วิชลัดดา  อุ่นสะอาด

ผศ.ดร. อาภาพร บุญมี
ดร.สุนิษา สุวรรณเจริญ
ผศ.อุดม เครือวัลย์

ผศ.วิชลัดดา  อุ่นสะอาด
ผศ.ดร. อาภาพร บุญมี
ดร.สุนิษา สุวรรณเจริญ

2,900

8

รหัส 612011008
การจัดการเรียนรู้สู่ไทยแลนด์
4.0 สำหรับครูประถมศึกษา

ดร.วิวัฒน์ เพชรศรี
ผศ.ดร.นาคนิมิตร อรรคศรีวร
ดร.เยาวเรศ ใจเย็น
ผศ.ดร.ปวริศา จรดล

อ.สุนิตย์ตา เย็นทั่ว

ดร.วิวัตน์ เพชรศรี

ดร.เยาวเรศ ใจเย็น

2,910


หน่วยพัฒนาครู สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รหัสหน่วย 1422116000515
ผู้ประสานงาน นายไพศาล โยมญาติ  โทร.
081-811-3048 , 039-319111 ต่อ 11400 , 11490  อีเมล uniserv@rbru.ac.thสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) เลขที่ 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 081-811-3048 , 039-319111 ต่อ 11400