งานจัดเก็บและหารายได้

เป็นศุนย์กลางในการดำเนินการด้านสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อการพึ่งพาตนเองและการบริการชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

จำหน่ายสินค้าที่ระลึก เครื่องหมายพนักงาน เครื่องหมายนักศึกษา จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้เช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย ตลาดนัด เสาสัญญาณโทรคมนาคม ศูนย์อาหาร ร้านถ่ายเอกสาร ร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟและอื่นๆ

เปิดบริการ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดตามปฏิทินมหาวิทยาลัย)

โทรศัพท์ 039-319111 ต่อ 11440 หรือ 088-278-1530

GPS 12.663471 , 102.103383

ศูนย์อาหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เปิดบริการ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดตามปฏิทินมหาวิทยาลัย)

โทรศัพท์ 039-319111 ต่อ 11440 หรือ 088-278-1530

GPS 12.663471 , 102.103383


งานจัดเก็บและหารายได้ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร36) ชั้น 1
โทรศัพท์ 039-319111 ต่อ 11440 หรือ 088-278-1530

สำนักบริการวิชาการ


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับจำนวนวันที่ 13 กันยายน 2561

รายงานประจำปี

งานประกันคุณภาพ

หลักสูตรอบรม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) เลขที่ 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 098-247-2580 , 039-319111 ต่อ 11400-3